Kviečiame dalyvauti konkurse „Tautinio kostiumo klasika ir jo interpretacijos šiuolaikinėje madoje“!
2017-08-31
0

Rengiamas konkursas „Tautinio kostiumo klasika ir jo interpretacijos šiuolaikinėje madoje“, skirtas Tautinio kostiumo metams.

Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Tautinio kostiumo metais.
Šakių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyrius kartu su Sintautų kultūros centru rengia konkursą „Tautinio kostiumo klasika ir jo interpretacijos šiuolaikinėje madoje“. Jo rengėjai siekia atkreipti dėmesį ir parodyti tautinių kostiumų įvairovę ir grožį bei kviečia pasidalinti žiniomis, kūryba ir atradimais, panaudojant tautinio kostiumo interpretacijas šiuolaikinėje madoje.

Dalyvauti konkurse organizatoriai kviečia darželių auklėtinius, moksleivius, kolektyvų ir bendruomenių narius, privačius asmenis. Konkurso dalyviai varžysis dviejose kategorijose – tautinio kostiumo ir interpretacinio rūbo. Finalinis konkurso renginys vyks spalio 14 d. Sintautų kultūros centre. Konkurso nuostatus ir anketas rasite Šakių rajono savivaldybės, Šakių kultūros centro, Sintautų kultūros centro, Zanavykų muziejaus interneto svetainėse: www.sakiai.lt, www.zanavykumuziejus.lt, www.kultura.sakiai.com, www.sintautai.lt.

Konkurso organizatoriai kviečia visuomenę puoštis tautiniu kostiumu ne tik liepos 6 d., kuri skelbiama Tautinio kostiumo diena, bet ir kitų švenčių progomis visus metus.

KONKURSO „TAUTINIO KOSTIUMO KLASIKA IR JO INTERPRETACIJOS ŠIUOLAIKINĖJE MADOJE“ ,

SKIRTO TAUTINIO KOSTIUMO METAMS, NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Konkurso „Tautinio kostiumo klasika ir jo interpretacijos šiuolaikinėje madoje“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus ir uždavinius, dalyvius, pristatomus kostiumus, konkurso organizavimo tvarką, vertinimą ir apdovanojimą, organizatorius ir koordinatorius.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAIKonkurso tikslai ir uždaviniai:
* skatinti domėjimąsi didelę kultūrinę vertę turinčiu tautiniu kostiumu, jo kūrimu, gamyba bei interpretacijos galimybėmis šiuolaikinėje madoje;
* skatinti visuomenę įsigyti asmeninius tautinius kostiumus ar rūbus su tautinio kostiumo interpretacijomis ir jais vilkėti valstybės, šeimos, bendruomenės, kitų tradicinių švenčių proga;
* skatinti visuomenės, ypač jaunimo, domėjimąsi tautiniu kostiumu, nusimanymą apie jo prigimtį, istoriją, kultūrinę bei meninę vertę, pritaikymą šiandienos rūbų dizaino kontekste;
* ugdyti tautinio kostiumo ypatumų išmanymą, gilesnį etninės kultūros pažinimą;
* stiprinti etnografinių sričių, vietovių savitumo suvokimą;
* paminėti Tautinio kostiumo metus.

III. DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti privatūs asmenys ir jų grupės, moksleiviai ir jų grupės, folkloro ansambliai, kiti

Dalyviai skirstomi į kategorijas pagal pristatomo kostiumo pobūdį: tautinis kostiumas, atitinkantis etnografinį regioną (toliau – tautinis kostiumas) ir rūbas, sukurtas panaudojant tautinio kostiumo interpretacijas.

Tautinis kostiumas:

* suaugusieji;
* vaikai ir moksleiviai (iki 18 m.);
* folkloro ansambliai ir kiti kolektyvai (3 asmenys ir daugiau);

Interpretacinis rūbas:
* suaugusieji;
* vaikai ir moksleiviai (iki 18 m.);
* folkloro ansambliai ir kiti kolektyvai (3 asmenys ir daugiau).

IV. PRISTATOMI KOSTIUMAI
Konkursui pristatomi kostiumai ir rūbai turi būti konkurso dalyvių (privačių asmenų arba kolektyvų) nuosavybė. Šis reikalavimas taikomas visoms demonstruojamo kostiumo dalims, papuošalams ir priedams.

Kiekvienas dalyvis konkursui pateikia:
* užpildytą dalyvio anketą ir kostiumo fotografiją.

V. ORGANIZAVIMO TVARKA
Konkurso dalyvių paraiškos ir fotografijos priimamos iki 2017 m. spalio 1 d., jas reikia siųsti į Kultūros ir turizmo skyrių elektroniniu paštu aurelija.papieviene@sakiai.lt arba į Sintautų kultūros centrą aistebakaite@gmail.com, arba paštu Bažnyčios g. 4, 71120 Šakiai.

Konkurso dalyviai bus vertinami dviem etapais:
* pirmas – preliminarus kostiumų įvertinimas pagal pateiktas fotografijas ir anketas;
vertinimo komisija, įvertinusi kostiumų kokybę pagal fotografijas bei anketų duomenis, atrenka kito etapo dalyvius iki spalio 6 d.;
* antras etapas- kostiumai vertinami demonstravimo metu spalio 14 d. Sintautų kultūros centre.

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
Konkursui pateikti kostiumai ir rūbai vertinami dviejose kategorijose:
* tautinio kostiumo – pagal tai, kiek jis atitinka autentišką įvaizdį, specialią paskirtį, meninę vertę, pagaminimo meistriškumą, komplekto sudėtį;
* šiuolaikinio rūbo su tautinio kostiumo interpretacijomis – pagal tai, kiek jis meistriškai naudoja ir adaptuoja tautinio kostiumo detales, įvaizdžius, kokia rūbo estetika ir kokybė;
* papildomais balais vertinami pačių dalyvių sukurti arba savo lėšomis įsigyti tautiniai kostiumai.

Vertinimo komisiją sudaro tautinio kostiumo kūrėjai, žinovai ir kitų institucijų specialistai.
Visų kategorijų nugalėtojai bus apdovanoti premijomis ir prizais.

VII. ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI
Konkurso organizatorius – Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.

Kontaktiniai asmenys: Aurelija Papievienė, Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 345) 60 758, 8 687 39419, el. p. papieviene@sakiai.lt,

Aistė Bakaitė, Sintautų kultūros centro direktorė, tel. 8 625 67010, el. p. aistebakaite@gmail.com.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Informacija apie konkursą skelbiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje sakiai.lt, svetainėse www.sintautai.lt , www.zanavykumuziejus.lt, www.kultura.sakiai.com